Ръководството на PPCompany, запазена търговска марка на фирма КАМО-67 ЕООД,

с участието на своите служители определи и документира политика, съдържаща основните цели, насоки и задължения на дружеството, свързани със съответствието на услугите, продуктите, осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд и опазване на околната среда.

С настоящето PPCompany заявява, че осъществява дейностите с обхват по управление на процеси по дистрибуция, продажби, доставки на стоки и продукти, съобразно съответствието със законови, клиентски и други изисквания, приети в организацията.

За целта дружеството извършва периодична оценка на съответствието с нормативните изисквания, чрезопределяне на въздействието на продуктите, процесите и дейностите на фирмата върху околната среда. Компанията следи за правилното потребление на природните ресурси, възможностите за намаляване на вредните емисии в околната среда и осигуряване безопасността на живота и здравето на хората.

PPCompany има дългосрочни мисия и концепция за развитие. Те служат като ориентир за постигане на целите на дружеството. Основната задачата на компанията се състои от три компонента:

• Клиентите и партньорите на PPCompany да останат доволни от общото сътрудничество (да се реагира максимално бързо на техните желания, да им се предоставят най-доброто съотношение между цена и качество, възможност за добавена стойност към продуктите, както и да получат най-любезно и професионално обслужване от служителите и специалистите);

• Сътрудниците на PPCompany да идват на работа с усмивка (да бъдат подбирани амбициозни и отговорни хора, които вършат своите задължения с удоволствие, техният труд да бъде възнаграждаван възможно най-адекватно, да бъдат изслушвани и поощрявани идеите им);

• Корпоративната отговорност на PPCompany към околната среда и хората (всички дейности и проекти на компанията да бъдат съобразени с благото на общността и природата, да се инициират действия за подобряване на състоянието им).

ДЕКЛАРАЦИЯ

 

НА РЪКОВОДСТВОТО ЗА ПОЛИТИКАТА ПО КАЧЕСТВО НА PPCompany/търговска марка на КАМО-67/

Висшето ръководство на дружеството официално декларира и поема персонален ангажимент да изпълнява следните основни принципи за управление на качеството, за да бъдат постигнати конкретните измерими цели :

1. Фокусиране върху удолетворяване изискванията на клиентите

Ще посветим цялото си внимание на пълното разбиране и удовлетворяване изискванията на клиентите си. Ще положим максимум усилия да отговорим на техните специфични изисквания и постигнем ниво на качеството, което да предизвика у тях удолетвореност, че са избрали да работят с нас.

2. Процесно-ориентиран подход

Всеки отделен процес се разглежда и управлява като взаимодействащ си с другите процеси от системата за управление. Всяко отделно структурно звено отговаря за качеството на услугите и продуктите, които предлага. Непрекъснато ще оценяваме процесите обусловени от нашите основни дейности и ще търсим начини за подобрения, използвайки показатели за измеримите цели по качеството определени и приети в дружеството.

3. Непрекъснато подобряване

Целта ни е неотслабващо подобряване на всички процеси.Ефективността на решенията за предприемане на коригиращи и подобряващи действия се постига чрез анализ на наличните данни и информация.

4. Ангажираност на персонала

Стремим се да обезпечим повишаване квалификацията и мотивацията на персонала на компанията при паралелно осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд.

Ние ще преразглеждаме периодично мерките за управление на качеството, провеждайки официален преглед и потвърждавайки тази политика поне веднъж годишно ще изразяваме нашата непрекъсната обвързаност с нея.

Като Ръководител на PPCompany /търговска марка на КАМО-67 ЕООД/

ДЕКЛАРИРАМ

 

Личното си участие и отговорност за изпълнение на обявената политика по качество и задължавам персонала на дружеството да изпълнява своите отговорности и задължения в съответствие с определените регламенти.


Управител: Пламен Петров