ДИСТРИБУЦИЯ

Дистрибуцията представлява съвкупност от дейности, упражнявани от независими организации, събрани с цел да осъществяват съвместно, придвижване на продукта от производителя до потребителя.

Посредниците действат като единна система, мотивирани от очакваната ефективност. Те извършват дистрибуционните дейностите значително по-добре, отколкото самия производител. Широкият кръг от посредници, ангажирани в обслужването на дистрибуционния процес, предлагат повече предимства от гледна точка на високо професионално изпълнение, повишена ефективност и компенсиране на допълнителните разходи.

Защо PPCompany

  • Като дистрибутори Ние от PPC познаваме по-добре пазарите, пазарната инфраструктура и методите за мотивация на потребителите

  • Създаваме възможности за комплектоване на взаимно свързаните от гледна точка на потребителите продукти

  • Осигуряваме по-добро обслужване на потребителя, като предоставяме по-голямо разнообразие в асортимента, равнището на цените, предпродажбеното и следпродажбеното обслужване

  • Уеднаквяваме условията на съхранение на стоката и регулираме скоростта на нейното движение, преминавайки през различните независими посредници

  • Имаме повече възможности за ефективно управление на информационното обслужване, финансиране и оптимизиране на разходите

  • Познаваме продуктите, психологията на потребителите и пазарната ситуация

  • Разпределяме риска, загубите и изгодите при продажбите правилно, като гарантираме постоянен поток на продукта

  • Предпазваме пазара от прекъсване на продажбите

  • Освобождаваме производителите от загуба на време по организиране на продажбите и контактите с потребителите с цел да съсредоточи усилията си върху управлението на организацията на производството, постоянното обновяване на продукцията и постигането на тотално качество

  • Предлагаме единно прилагане на тарифи, такси, клаузи от законодателството и в избора на застрахователни продукти

  • Упражняваме контрол при протичането на имуществено-веществените, финансово-паричните и информационните потоци както от производителя към потребителя, така и в обратна посока.

  • Умело регулираме потока от стоки и услуги - несъответствието в количествено и качествено отношение между предлагането и търсенето.

Процесът Ни на дистрибуционното планиране се състои от следните етапи:

Първи етап - фиксиране на целите, с които се установява какво представлява в момента системата и какво се набелязва да се направи от гледна точка растежа на печалбата.

Втори етап -определяне на общите стратегии за постигане на целите, като се имат предвид празнотите и несъответствията, разкрити при анализа на дистрибуционната система, и задоволяване на потребностите, проявили се на пазара.

Трети етап - разработка на дистрибуционен план, програми и мероприятия.

Четвърти етап - контролиране на резултатите в сравнение с плана, внасяне на промени в стратегиите или приемане на коригиращо действие.

Нашия стратегическият дистрибуционен план осигурява :

• Целите и стратегиите на обслужване на потребителите

• Поддържането на запаси и програмите за тяхното управление

• Складовите стратегии и програми за организация на складовото стопанство

• Транспортните стратегии и избора на транспортен модел

• Стратегиите за инвестиции, свързани с развитие и поддържане на материално- техническата база, техниката и технологиите, складовата мрежа, складовата техника и технология по целия цикъл на дистрибуционния процес;

• Стратегиите и програмите за развитие и технологично равнище в областта на комуникациите и информационните системи;

• Организационните стратегии;

• Стратегиите за поддържане на необходимите човешки ресурси в дистрибу­ционната система.

Дейности

  • Приемане, изпълнение и обработка на поръчките

  • Контрол на запасите

  • Комплектоване

  • Поддържане на запасите в склад, складова обработка

  • Териториално разположение на складовете и организация на складовото стопанство

  • Складова обработка на продуктите

  • Опаковка, маркировка и уедряване на товарите

  • Спедиция и транспорт по доставка на продуктите

  • Продажбено и следпродажбено обслужване на клиентите