ЕКСПОРТ

Въпреки, че бизнесът Ви може да има добре развит местен пазар, често няма причина той да не може също така да се конкурира успешно и в международен план, като увеличи вашите приходи и печалба.

Но преди да започнете да изнасяте, на вас ще са ви необходими ясни знания за вашите потенциални пазари. Също така следва да прецените дали продуктите Ви са подходящи за всеки целеви пазар и дали имате необходимите ресурси.


Защо PPCompany

Като фирма, участваща в международния бизнес, PPC разработва за Вас алтернативи за влизане на международния пазар. За този избор Ние рационализирме бизнес решенията си въз основа на състоянието и конкретните международни пазарни условия.

Ето някои базови пазарни условия в една страна, които са определящи за вземане на решения за пазарен вход:
1. Необходима скорост на пазарно навлизане.

Ако се изисква скорост, основаването на изцяло собствен филиал на фирмата трябва да стане чрез придобиване, или лицензиране или чрез използване на агент дистрибутор. Това са възможните начини за достъп до дистрибуцията на чуждия пазар. 
2. Отчитане на директните и индиректните разходи.

Трябва да се извърши оценка и анализ на разходите, за да се постигне международната пазарна цел. Трябва да се предвиди извършването на индиректни разходи като товарни разходи, стачки, сривове в производствата, липса на приемственост, неправилно използване на суровини и материали и др. Освен това трябва да се предвидят разходи по евентуален престой, които могат да бъдат по-високи от съпровождащия риск при навлизане на чужд пазар. 
3. Необходима гъвкавост.

Законите на страната домакин обикновенно защитават интересите на националните фирми. 
4. Рискови фактори.

Основно се включва политическия риск. При динамични пазари времето е от изключително значение. Въвеждането на продукта на пазара е много важно, но също така е важно е и избягването на пораждане на конкуренция – за тази цел се използва лицензирането. Рискът може да бъде намален чрез минимизиране на инвестициите на фирмата. 
5. Финансови фактори
6 .Период на възвращаемост на инвестициите
7. Дългосрочни цели за печалба
8 .Външни фактори – икономически, политически, правни, културни, свързани с продукта

Експортни форми за сътрудничество:
Директни форми 
1. Агент

PPC е отделно лице или организация, която оперира от името на възложител за осъществяването на договорни отношения с трета страна, на която продуктите или услугите могат да бъдат продадени. Това означава, че PPC действа като посредник между производителя и потребителя. Не притежаваме стоките, с които оперираме, не ги съхраняваме, не поемаме отговорност за кредитен риск, не се ангажираме с промоцията им. Можем само да разпространяваме каталози и ценови листи на продуктите на фирмата производител. За дейността си PPC получава комисионна, която зависи от големината на транзакцията. Практика е агента да работи за няколко възложителя, като предлага компактен комплект от продукти, като продуктите не трябва да се конкурират. 
Според поетите ангажименти:
- Комисионен агент.

Отговаря на гореспоменатата характеристика за агент. Не съхраняваме стоките, а даваме поръчките на възложителя, който ги доставя директно на потребителя. Използва се при индустриални продукти, както и за пазари с периодични и ограничени поръчки.
- Агент, обслужващ следпродажбен сервиз.

Въвеждаме продуктите на пазара и поемаме изпълнението на гаранциите на производителя. Използва се при технически продукти. Осигуряваме сервиза след продажбите и необходимите ремонти, като потребителя заплаща на тях. 
- Стоков агент.

Съхранявме запасите от стоки и действаме като търговец на едро и възложител на чуждестранния пазар . Не притежаваме правото на собственост върху стоките, а получаваме комисионна за продажбите плюс фиксирана сума, която покрива разноските по съхранението и обслужването на съоръженията.
- Del credere агент.

Поемаме кредитния риск, ангажимента да се плати на възложителя в случай на неустойки от страна на потребителя. Работим на комисионен процент.
Предимствата при ползването Ни като агент се изразяват в това, че можем да осигурим информация за пазара и за нови научни разработки. PPC е опитна фирма, която е запозната с международните пазари, с навиците и бизнеса, владее езика и познава експорта на страната. Oсигуряваме контакти и фирмата възложител получава нашия международен опит и познания. 
2. Дистрибутор.

PPC e участник в експорта, на който са дадени изключителни или преференциални права за покупка и продажба на специфичен пакет от продукти от фирмата производител или доставчик. Обикновено притежаваме индивидуални права и оперираме в специфични географски райони или пазари. PPC е търговец на едро, чието възнаграждение се определя от разликата между покупната и продажната цена.

Тази форма се различава от агента в много аспекти:

 • Сключваме договори за съхранение на стоката;

 • Имаме преференциални права и договорни отношения с производителя;

 • Извършваме промоционална дейност;

 • Имаме обратна информация за пазара;

 • Извършваме сервиз след продажба;

 • Извършваме прогнозиране на продажбите и мениджмънт на дистрибуцията. 
  Предимства:

 • Познаване на пазара;

 • Поемане на кредитни рискове;

 • Пазарния ни успех зависи от продажбата на продуктите, което ни мотивира;

 • Поемаме по-голямата част от риска;

 • Постигаме по-големи нива на продажбите от агента. 

Индиректни форми:

1. Експортна къща

Дейността ни като експортната къща може да бъде дефинирана като всяка една фирма, която не произвежда и чиято основна цел е да управлява или финансира експорт или международна търговия.

Категории експортни къщи:
- Търговци по експорта – купуваме стоките и ги продаваме за своя сметка
- Ратифициращи къщи – действаме като агент на купувача
- Експортни агенти – действаме като агенти на експортната фирма
Експортните къщи са подходящи за използване от фирми, които имат ограничен капацитет за развитие на своята експортна дейност; навлизат в областта на експорта за първи път; предлагат нематериални продукти; желаят незабавно обратно плащане.

2. Експортни търговци

Като такива сме най-вече търговци на едро в собствената ни страна и оперираме на международните пазари чрез свои агенти или посредници по продажби. Нашата печалба идва от разликата между покупната и продажната цена.

Предимствата :
- Можем да използваме познанията на търговците за международните пазари и техните контакти

-Не е необходимо да имаме своя собствена експортна организация, тъй като търговците ни управляват механизма на експорта, например ползване на транспорт, документация и т.н.
- Търговците ни плащат на фирмата веднага когато стоките преминат под наш контрол, което намалява кредитния риск и освобождава малките производители от финансиране на експортни транзакции
Недостатъците тук са свързани с ниското равнище на контрол или липса на такъв по отношение на маркетинговите дейности на задграничните пазари и компанията ще произвежда без да има реална представа за нуждите и предпочитанията на задграничните потребители.Като търговец можм да обслужваме няколко производителя едновременно и това може да доведе до продуктова конкуренция. 

3. Ратифицираща къща

PPC работи от името на задграничен възложител. Потвърждаваме поръчката, която чуждия купувач е заявил на фирмата производител. Ратифициращата къща финансира транзакцията и поема кредитния риск. По този начин можем да разсрочим плащането по отношение на вносителя за определен период. В замяна на получаваме комисионна на това получаваме от купувача. В много случаи Ние поемаме уреждането на превоза по море, документацията, осигуровката на стоките. Предимствата се изразяват в това, че плащането/за определено време/ се поема от PPC като плащанията се извършват винаги във валутата на страната домакин. PPC изпълнява ролята на агент.

4. Експортен агент

Можем да оперираме като експортен агент на производителя и да извършваме продажби на международните пазари от негово им. PPC играе ролята на експортен отдел на производителя и поема повечето от експортните операции – например всички въпроси, които се отнасят до експорта, складирането на стоките в страната и чужбина, следене на датите за доставка, осигуряване на сервизно обслужване, поемане на кредитни рискове и т.н. 
Като експортен агент обикновено покриваме един особен сектор от индустрията. Заплащането ни е под формата на комисионна от производителя, въпреки че е възможно да е под формата на заплащане въз основа на разходите плюс базисен процент печалба. Ползването на този метод има предимствата на ползването на експортен търговец. Производителя получава голям контрол над своя пазар, защото продажбите са от негово име и така изгражда имидж на международния пазар. 

5. Експортно- мениджърска компания

PPC е специален посредник, който играе ролята на експортен отдел за фирмата експортьор. Полезно е за използване от малките и средни по размер и възможности фирми. Преимуществата са:

  • Получаване на незабавен пазарен опит и бизнес контакти чрез мениджърската компания, като се използват намалени управленски разходи и икономии от транспорта защото компаниите оперират с няколко фирми едновременно.

  • Плащането зависи от представянето, затова компанията се стреми да реализира големи продажби.

Експортните мениджърски компании са подходящи в началните етапи на развитие на международния маркетинг най-вече за фирмите, на които им липсва опит и познания на международните пазари.

6. Международни търговски компании

PPC представлява голям брой производители и търговци, които са обвързани както с търговията на едро, така и с търговията на дребно. Обикновено оперираме като агенти на международните пазари от името на възложител.  
Преимущества:

Като международна търговска компания действаме като традиционни агенти на международния пазар и при необходимост можем да осигурим техническа подкрепа на фирмата експортьор.Организираме документооборота, товаренето и експедицията на стоките и др.