Търговско обслужване

  • Търговия на едро без доставки (система "плати и вземи" - Cash-and-Carry). При тази организация стоките ни са в складовете на едро, като търговците на дребно или дреб­ните потребители ги заплащат и сами си осигуряват тран­спор­та. Прилагме го обикновено при търговия с ограничени про­дук­тови линии - хранителни стоки, строителни материали, електро­до­макински уреди, офис-оборудване и други
  • Търговски пътници на едро. Тук не само сигурявме сто­ка­та, но и я доставяме до купувачите. Прилагаме го при стоки с прост асортимент и нетрайни във времето стоки - хляб, мляко, закуски и други. Търговците ни на едро обикалят мрежата за търговия на дребно (магазини, ресторанти, столове и други), доставят стоката и разплащат в брой.
  • Търговия на едро с поръчки (Drop-Shippers). При тях най-напред събираме поръчките, след това намираме произво­дители и организираме доставката до купувачите. В този вариант не формираме запаси и не се занимаваме непосред­ствено със стоките. Собствеността ни върху стоката е от момента на оформяне на поръчката до изпълнението на доставката. Прилагаме този вид търговия с големи партиди на стоки от прост асортимент - въглища, дървен материал, нефт и други.
  • Търговия на едро - консигнация (комисионна търговия на едро). Прилагаме я когато търговците на дребно не се ангажи­рат с продажба на широка гама продукти. Оставят се в обекта количества /търговски кредит/ като запазваме собствеността си върху стоките, следим за цената, условията на продажба и други, а за сметка на търговците на дребно се отчита само продаде­ното количество, за което те получават комисионна. Прилага се при почти всики видове стоки.
  • Търговия на едро по пощата. Тук използваме електронен магазин или каталози, които се разпращаме по пощата / куриер до потенциалните купувачи (търговци на дребно, учреждения и други). На база заяв­ки оформяме поръчките от желаните стоки, които се изпращаме по пощата / куриер, доставят се с автомобили или по друг начин. Прила­гаме метода обикновено при териториално отдалечени и териториално разсредоточени търговци на дребно или крайни клиенти.

ПАРТНЬОРСКА ХАРТА

 

ПРЕАМБЮЛ

С оглед на това, че дългите години на прехода и световната икономическа криза в последните години изтощиха до краен предел малкия и среден бизнес в България;

С оглед на това, че не съществува регулирана и добронамерена бизнес среда, в условията на която да процъфтяват коректни и взаимноизгодни търговски правоотношения;

С оглед на това, че е време сами да поемем в ръце условията, в които живеем и работим, за да си създадем благоприятна, конкурентноспособна и коректна бизнес среда;

PPCompany поема спрямо своите коректни партньори следните ангажименти:

В рамките на осъществяване на съвместния ни бизнес PPCompany заявява следните ангажименти по отношение на предлаганите от компанията продукти и услуги,стоки и продукти:

- Гарантираме качеството и сертификацията на стоките предлагани в ценовите листи

- Постоянно търсене на нови стоки и иновативни продукти

- Лична ангажираност при рекламации и несъответствия

- Замяна на стоки с валиден срок на годност при невъзможност за продажба или намалено търсене

- Ежемесечно промотиране или продажба с намалени цени за краен клиент на различни продукти

- Ценови листи с възможност за не по-малко от 20% печалба за партньорите

- Политика за ликвидация на стоки

Услуги:

- При заявка на стоки за района на гр.София от ценови листи /стандартно производство/ в работни дни между 9.00 и 10.00 часа, доставката ще бъде извършена между 15.00 и 18.00 часа на същия ден с цел удовлетвореност на партньорите както и планиране на време и средства. При този начин на работа ще бъде включен и допълнителен бонус от наша страна.

- При заявка на стоки за района на гр.София от нестандартно производство или на такива извън ценовите листи същите ще бъдат доставени в максимален 3 /три /дневен срок от деня на заявката

- При спешни доставки на стоки за района на гр.София до 1/един/час ще бъде уговаряно намалено ползване на търговска отстъпка

- При заявка на стоки от всички други части на РБългария, доставката за стандартно производство ще бъде извършена в рамките на 3 /три/работни дни или ако е възможен по-кратък срок. При спешност ще бъдат уговаряни допълнителни условия.

- Оказване на съдействие и специални условия за патньори и бенефициенти при участие в търгове и обществени поръчки

- Съдействие в обучение на персонал в продажбени техники и практики

- Възможност за доставки на краен клиент при условия на конфиденциалност и ненамеса в търговки взаимоотношения

Плащания:

- При плащания в момента на доставка – допълнителни отстъпки и бонуси

- Възможност за разсрочени плащания

- Възможност за стокови кредитни линии

Oще добавена стойност

Във връзка с това, че тази инициатива за създаване на регулирана, благоприятна и коректна бизнес среда се осъществява по идея на консултантска кантора „3V Solutions”Ltd, както и по повод факта, че между PPCompany и консултантската кантора съществуват перфектни партньорски взаимоотношения, допринесли за значителното подобряване на бизнес показателите на PPCompany, всеки наш коректен партньор или бенефициент може да ползва по 2 /два/ часа месечно консултации в сферата на право, счетоводство, финанси, кредитиране, инвестиции, застраховане, мениджмънт и маркетинг за сметка на PPCompany

НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ ОБВЪРЗВА PPCompany, САМО ПРИ ПОЛОЖЕНИЕ, ЧЕ ПАРТНЬОРИТЕ НА КОМПАНИЯТА ИЗПЪЛНЯВАТ СВОИТЕ ТЪРГОВСКИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ И С РАБОТАТА СИ ДОПРИНАСЯТ ЗА ИЗГРАЖДАНЕТО НА ЖАДУВАНАТА ОТ ВСИЧКИ НАС БЛАГОПРИЯТНА И КОРЕКТНА БИЗНЕС СРЕДА.

ПО НИКАКЪВ НАЧИН НЯМА ДА ТОЛЕРИРАМЕ НЕЛОЯЛНИ И НЕМОРАЛНИ ТЪРГОВСКИ ПРАКТИКИ!

УСПЕШЕН БИЗНЕС!

Управител:Пламен Петров