Общи условия за ползване на уебсайт

 

1. Обща информация и приложно поле

1.1. Настоящите общи условия („Общи условия“) уреждат отношенията между “Камо-67” ЕООД, с ЕИК: 103105534 („PPCompany“), от една страна, и, от друга страна, посетителите, които посещават и използват уебсайта, собственост на PPComany, находящ се на интернет адрес http://ppcompany.eu.

1.2. Настоящите Oбщи условия обвързват посетителите, които ползват уебсайта, от момента, в който достъпят уебсайта, като същите се задължават да ги спазват.

1.3. Данни и информация за PPCompany:
1.3.1. Наименование на собственика на уебсайта: „Камо-67” ЕООД
1.3.2. Данни за вписване в Търговския регистър при Агенция по вписванията: вписан, с ЕИК: 103105534
1.3.3. Регистрация по ЗДДС: регистриран, с ДДС номер BG103105534
1.3.4. Седалище и адрес на управление: гр. София, п.к. 1336, р-н Люлин, ж.к. Люлин, бл. 216, вх. А, ет. 1, ап. 2
1.3.5. Aдрес, на който се упражнява дейността (физически магазин): гр. София, п.к. 1202, ул. Г.С. Раковски № 21
1.3.6. Данни за кореспонденция: и-мейл: office@ppcompany.eu; телефони: 02 421 4137, 0896 309 705, 0899 197 712, 0899 197 765.
1.3.7. Уебсайт: http://ppcompany.eu
1.3.8. Банкова сметка: BG26BPBI79421023062401

1.4. Посетителите могат да установят контакт със служители на PPCompany при необходимост от 09.00 до 18:00 часа, от понеделник до петък (без дните на официални празници) чрез посочените канали за контакт.

 

2. Права върху домейн

2.1. PPCompany е регистриран собственик на домейна ppcompany.eu. Никой няма право да твърди, че е собственик на посочения домейн или да го използва неправомерно, без съгласието на PPCompany.

 

3. Електронен магазин

3.1. Уебсайтът http://ppcompany.eu съдържа връзка към електронния магазин на PPCompany, който се намира на следния интернет адрес: http://shop.ppcompany.eu. В случай че ползвате електронния магазин, молим да се запознаете с общите условия и политиката за поверителност, приложими за и публикувани в електронния магазин.

 

4. Ограничаване на отговорността

4.1. PPCompnay полага всички разумни усилия, за да поддържа съдържанието на уебсайта актуално, вярно и точно, но не гарантира и не носи отговорност за неговата актуалност, вярност и точност.

4.2. Уебсайтът може да бъде недостъпен поради необходимост от поддръжка или неизправност или поради други причини, като PPCompany ще положи разумни усилия за възстановяване на работата му, без да гарантира това.

4.3. PPCompany не носи отговорност за технически или нетехнически неизправности или други проблеми, които се дължат на хостинг услуги, компютърни системи, сървъри или доставчици, телефонни мрежи или телефонни услуги, оборудване за компютри или мобилни телефони, софтуер и други технически проблеми или задръствания в интернет трафика, или във връзка с уебсайта, включително увреждане или повреда на компютър, мобилен телефон или друг хардуер или софтуер на посетителя на уебсайта или на друго лице, свързани с или в резултат от използването или изтеглянето на съдържание във връзка с мрежата и/ или във връзка с уебсайта.

4.4. Уебсайтът може да съдържа линкове към уебсайтове или ресурси на трети страни, както и софтуер, текст, графики, статии, снимки, дизайн, звук, видео, музика, информация, приложения и друго съдържание на трети лица. PPCompany не е собственик, не контролира, не проверява и не носи отговорност за посоченото съдържание.

 

5. Защита на личните данни и бисквитки

5.1. Поначало PPCompany не обработва лични данни на посетители на уебсайта. Уебсайтът обаче използва бисквитки. Моля да се запознаете с политиката за бисквитки:.

 

6. Авторски права и други права върху интелектуална собственост

6.1. Възпроизвеждане на текстове, образи и информация от уебсайта се извършва при условията на Закона за защита на авторското право и сродните му права и/или нормативните актове, уреждащи съответните отношения.

6.2. Цялата информация, включително текстове, снимки, изображения, търговски марки, търговски наименования и други, публикувани в уебсайта, са собственост на PPCompany или на техни партньори, като посочената информация не може да бъде копирана, възпроизвеждана, използвана по други начин за лични или търговски цели без съгласието на PPCompany или съответния партньор, собственик на информацията.

6.3. PPCompany се съгласява собственици на други уебсайтове и посетители да публикуват връзки към убесайта на PPCompany, без да поема отговорност за техните действия.

6.4. Забранява се копирането на текстове и изображения от уебсайта и използването им по друг начин, включително поставянето им в други уебсайтове и електронни магазини, без съгласието на PPCompany или съответните партньори на PPCompany. Текстове и снимки от уебсайта могат да се използват, като се цитира източникът със следния текст: „Източник: http://ppcompany.eu”.

6.5. В случай на нарушение на правата на PPCompany или на техни партньори, същите си запазват правото да търсят защита на законните си права и интереси посредством всички налични законови средства, включително да претендират обезщетения по съответния ред за неправомерно ползване на съдържание, графики, изображения, търговски марки и други, публикувани на уебсайта.

 

7. Приложимо право

7.1. За всички неуредени в настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на българското право.

 

8. Разни

8.1. При възникнали въпроси, посетителите могат да отправят запитвания до служители на PPCompany в рамките на работното време и чрез каналите за контакт, посочени в т. 1.3 и т. 1.4. от Общите условия.

8.2. Тези Общи условия са в сила считано от 16 май 2021 г., като PPCompany може да ги променя по всяко време, без предварително уведомление. Актуалният текст на тези Общи условия е достъпен на уебсайта http://ppcompany.eu.