ТЪРГОВИЯ

Търговският процес е цялата съвкупност от операции и действия, които осигуряват придвижването на стоките от производителите до потребителите и предаването и приемането на собствеността между тях. Както всеки трудов процес и търговския процес е целенасочена дейност , в която участват средства и оръдия на труда, работна сила и стоки, които се превозват, складират, манипулират, купуват и продават с цел да се задоволят в крайна сметка потребностите на хората.

Търговският процес се отличава със следните белези:

1.Той осигурява предвижването във времето и пространството на стоки и достигането им до потребителите, докато производствения процес създава стоките.

2.Търговият процес не променя потребителската стойност на стоките, която е създадена в процеса на производство, но с отделни дейности и операции може да я подобри и да я направи пригодна за задоволяване на потребностите на клиентите / чрез дозиране, сортиране, опаковане /

З. Търговският процес протича в широко разгъната мрежа на складове и обекти за търговия на дребно, разположени в близост до потребителите, което ограничава възможността за конкуренция на дейностите за разлика от производствения процес.

4.В търговският процес участват и потребителите, те купуват и с това предизвикват нови доставки и други свързани с това дейности и операции.

5.Търговският процес се изпълнява от различни дейности и операции , които поради своя характер, мащаби, голяма разпокъсаност, силна зависимост от промените на външната среда /търсене, предлагане, цени, конкуренция/ не могат да се организират поточно, комплексно и еднакво техническо равнище да се механизира , а още по малко да се автоматизират /за разлика от производствения процес/.

Тези най-важни особености на търговският процес го правят по трудно организиран и като пяло изпълняван на по- ниско техническо и технологично равнище в сравнение с производствения процес.

Ние сме търговци на едро, занимаваме се с посредничество между производителите и търговците на дребно. Купуваме от производителите или други доставчици в големи количества и препродаваме на следващите звена по каналите за търговия. В част от случаите те продаваме и на крайни потребители, например на фирми, които включват продукта в свой продукт или услуга. В общия случай в търговията на едро контролираме и обслужваме целият комплекс дейности и услуги, свързани със закупуването, междинната обработка и препродаването на стоки чрез други междинни звена по канала до потребителя.

Основните ни функции в търговията на едро са:

  • Осъществяваме и осигуряваме непрекъснато движение на стоковата размяна между отделните отрасли и стопански дейности, както и между самите стопански единици в страната. В това се проявява посредническият ни характер, който осигурява възможност за по-нататъшна реализация на предлаганите на пазара стоки и услуги

  • Организираме движението на стоките от производителите и вносителите до търговията на дребно в страната, като от качеството и ефективността на тяхното движение зависи крайната реализация

  • Търговия на едро е стопанската ни дейност, закупуваме големи количества стоки. Това ни дава възможност да ползваме отстъпки от цените на тези стоки.

  • В складовете ни преобразуваме производствения асортимент в търговски.

  • Извършваме се разфасоване, групиране и комплектоване на стоки в съответствие с изискванията на търговските фирми на дребно или на други клиенти.

  • Закупуваме и формираме стокови запаси при определена организация, технология и управление, като целта е те да бъдат реализирани при най-добри пазарни условия.

  • Организираме доставката на стоките при минимални транспортни разходи.

  • Организираме стоковото движение на икономическа и юридическа основа

  • Търгуваме със стоки за широко потребление;

  • Търгуваме със стоки за производствено или промишлено предназначение;

Тази дейност извършваме въз основата на сключени договори с доставчици и търговци на дребно. В тях основно място имат срока на доставка, начина на плащане, количеството, равнището на цената.

Търговско обслужване

- Търговия на едро без доставки (система "плати и вземи" - Cash-and-Carry). При тази организация стоките ни са в складовете на едро, като търговците на дребно или дреб­ните потребители ги заплащат и сами си осигуряват тран­спор­та. Прилагме го обикновено при търговия с ограничени про­дук­тови линии - хранителни стоки, строителни материали, електро­до­макински уреди, офис-оборудване и други

- Търговски пътници на едро. Тук не само се осигурявме сто­ка­та, но и я доставяме до купувачите. Прилагаме го при стоки с прост асортимент и нетрайни във времето стоки - хляб, мляко, закуски и други. Търговците ни на едро обикалят мре­жата за търговия на дребно (магазини, ресторанти, столове и други), доставят стоката и се разплащат в брой. Използваме много често от частни търговски посредници.

- Търговия на едро с поръчки (Drop-Shippers). При тях най-напред се събираме поръчките, след това се намираме произво­дители и организираме доставката до купувачите. В този вариант не формираме запаси и не се занимаваме непосред­ствено със стоките. Собствеността ни върху стоката е от момента на оформяне на поръчката до изпълнението на доставката. Прилагаме този вид търговия с големи партиди на стоки от прост асортимент - въглища, дървен материал, нефт и други.

- Търговия на едро - консигнация (комисионна търговия на едро). Прилагаме я когато търговците на дребно не се ангажи­рат с продажба на широка гама продукти. Оставят се в обекта количества /търговски кредит/ като запазваме собствеността си върху стоките, следим за цената, условията на продажба и други, а за сметка на търговците на дребно се отчита само продаде­ното количество, за което те получават комисионна. Прилага се при почти всики видове стоки.

- Търговия на едро по пощата. Тук използваме електронен магазин или каталози, които се разпращаме по пощата / куриер до потенциалните купувачи (търговци на дребно, учреждения и други). На база заяв­ки оформяме поръчките от желаните стоки, които се изпращаме по пощата / куриер, доставят се с автомобили или по друг начин. Прила­гаме метода обикновено при териториално отдалечени и териториално разсредоточени търговци на дребно или крайни клиенти.